17:00 - 17:30
Dance music 16+
17:30 - 18:00
Hip hop 16+
18:00 - 18:30
Hot new 16+
18:30 - 19:00
Russian hits 16+
19:00 - 19:30
Exclusive latino 16+
19:30 - 20:00
Pop music 16+
20:00 - 20:30
Dance music 16+
20:30 - 21:00
Fun for fan 16+
21:00 - 21:30
Dance music 16+
21:30 - 22:00
Hot new 16+
22:00 - 22:30
Pop music 16+
22:30 - 23:00
Only hits 16+
23:00 - 23:30
Only hits 16+
23:30 - 00:00
Only hits 16+